پنج‌شنبه 16 مهر‌ماه سال 1388

Picasion.Com 

 

گناه... 

گناهی بدترازین نیست 

که دری را به روی دستی که آن را میکوبد نگشائی 

بلائی که بادتاراجگربه روزپائیز 

می آوردتاوان ناامید 

کردن بلبل 

ازباغ 

پر 

گ 

ل 

ی 

ا 

س 

ت 

که بلبل عاشق عاشقانه به آن عشق میورزیده

کد آهنگ