پنج‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1388

http://kheyzaran.blogsky.com 

اززبان سوسن آزاده ام آمدبه گوش

کاندرین دیرکهن کارسبکباران خوش است

(حافظ)

کد آهنگ