جمعه 25 بهمن‌ماه سال 1387

kjh 

رهائی

نشاط حاصل ازرهائی ِجوش خوردگی

وقتی با هم بودن اسارت است.بگذارهرکس سرخویش گیرد.

کد آهنگ